ประกาศผลสำรวจ

รายงานผลสำรวจความคิดเห็นคนรุ่นใหม่กับการ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.2562

1Like1Vote เผยแพร่ผลการ รายงานผลสำรวจความคิดเห็นคนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.2562 เพื่อนำเสนอประเด็นต่างๆ ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้นำไปใช้งาน และการพัฒนาประเทศต่อไป ผ่านการสำรวจทางออนไลน์ โดย 1like1vote หนึ่งในโครงการของ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด

ผลสำรวจประชาชนหลังใช้บริการหน่วยราชการ “ไม่พอใจการแก้ไขหลังรับเรื่องร้องเรียนมากที่สุด”

1Like1Vote รายงานผลสำรวจทัศนคติของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ความพึงพอใจจากการใช้บริการหน่วยงานภาครัฐ” ต่อ 31 หน่วยงานราชการ ภายใต้รายงานความพึงพอใจการใช้บริการต่าง ๆ 19 ด้าน ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านการสำรวจทางช่องทางออนไลน์ และนำเสนอประเด็นต่าง ๆ

1Like1Vote เผย 5 บิ๊กแบรนด์จากแต่ละอุตสาหกรรมที่ทำ CSR ครองใจผู้บริโภคมากที่สุด

1Like1Vote รายงานผลสำรวจทัศนคติของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)” ต่อ 41 บริษัทองค์กรธุรกิจ ภายใต้ 5 อุตสาหกรรมหลัก ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านทางออนไลน์ Survey