ผลสำรวจ เผย ประชาชนไม่ค่อยเข้าใจระบบเลือกตั้งแบบใหม่

1Like1Vote เผยแพร่ผลการ รายงานผลสำรวจความคิดเห็นคนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ปี พ.ศ.2562 เพื่อนำเสนอประเด็นต่างๆ ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้นำไปใช้งาน และการพัฒนาประเทศต่อไป ผ่านการสำรวจทางออนไลน์ โดย 1like1vote หนึ่งในโครงการของ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ร่วมกับเฟสบุ๊คแฟนเพจ ชวนหาเรื่อง , Beevoice , JobBKK , Admission Premium และ Eduzones ซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14 – 30 ตุลาคม 2561 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน  4,263 คน สำหรับแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาทางสังคม และส่วนที่ 3 ความสนใจและการตื่นตัวทางการเมือง

Read More

ผลสำรวจ 1Like1Vote ระบุ คนรุ่นใหม่รับข่าวสารทางเมืองผ่าน “เพจเฟซบุ๊กมากที่สุด”

1Like1Vote เผยแพร่ผลการ รายงานผลสำรวจความคิดเห็นคนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ปี พ.ศ.2562 เพื่อนำเสนอประเด็นต่างๆ ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้นำไปใช้งาน และการพัฒนาประเทศต่อไป ผ่านการสำรวจทางออนไลน์ โดย 1like1vote หนึ่งในโครงการของ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ร่วมกับเฟสบุ๊คแฟนเพจ ชวนหาเรื่อง , Beevoice , JobBKK , Admission Premium และ Eduzones ซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14 – 30 ตุลาคม 2561 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน  4,263 คน สำหรับแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาทางสังคม และส่วนที่ 3 ความสนใจและการตื่นตัวทางการเมือง Read More

‘ผู้หญิงต้องมีพื้นที่ทางการเมือง’ สัมภาษณ์พิเศษผู้โชคดีจากแบบสำรวจความคิดเห็นคนรุ่นใหม่ ในการเลือกตั้ง สส. ปี 62

พูดคุยกับ ฟ้าใหม่-เกวลิน ฤกษ์ดี หนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่จะกลายเป็นโมเมนตัมครั้งสำคัญสำหรับการเลือกตั้งต้นปีหน้า ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของไทย ในรอบ 6  ปี อีกด้วย Read More

รายงานผลสำรวจความคิดเห็นคนรุ่นใหม่กับการ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.2562

1Like1Vote เผยแพร่ผลการ รายงานผลสำรวจความคิดเห็นคนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ปี พ.ศ.2562 เพื่อนำเสนอประเด็นต่างๆ ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้นำไปใช้งาน และการพัฒนาประเทศต่อไป ผ่านการสำรวจทางออนไลน์ โดย 1like1vote หนึ่งในโครงการของ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ร่วมกับเฟสบุ๊คแฟนเพจ ชวนหาเรื่อง , Beevoice , JobBKK , Admission Premium และ Eduzones ซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14 – 30 ตุลาคม 2561 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน  4,263 คน สำหรับแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาทางสังคม และส่วนที่ 3 ความสนใจและการตื่นตัวทางการเมือง สรุปประเด็นได้ดังนี้ Read More

ผลสำรวจประชาชนหลังใช้บริการหน่วยราชการ “ไม่พอใจการแก้ไขหลังรับเรื่องร้องเรียนมากที่สุด”

1 Like 1 Vote เผยผลสำรวจประชาชนหลังใช้บริการหน่วยราชการ “ไม่พอใจการแก้ไขหลังรับเรื่องร้องเรียนมากที่สุด Read More

เสียงสะท้อนของประชาชนทุกกลุ่มไม่พอใจหน่วยงานรัฐเรื่อง ‘การรับเรื่องร้องช้าและแก้ไขไม่ทันท่วงที’ มากที่สุด

1Like1Vote รายงานผลสำรวจทัศนคติของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ความพึงพอใจจากการใช้บริการหน่วยงานภาครัฐ” ต่อ 31 หน่วยงานราชการ ภายใต้รายงานความพึงพอใจการใช้บริการต่าง ๆ 19 ด้าน ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านการสำรวจทางช่องทางออนไลน์ และนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้นำไปใช้งานเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป ผ่านทางออนไลน์ Survey โดยความร่วมมือกับ Bee Voice เสียงของลูกค้า JobBKK และ Digital Business Consult

ซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8 – 26 กันยายน 2561 จากประชาชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จนถึงอายุ 60 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ เพศ และรายได้ จํานวน 6,963 คน ซึ่งประชาชนทั้งหมดจะตอบในเรื่องความพึงพอใจการใช้บริการต่าง ๆ 19 ด้าน ต่อ 31 หน่วยงานราชการ ใน 16 ประเภทของหน่วยงานราชการ หากผู้ทำสำรวจไม่เคยใช้บริการ หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านใดด้านหนึ่ง ก็จะไม่ถูกนับคะแนน Read More

เปิดผลสำรวจทัศนคติ CSR ค่ายสัญญาณโทรศัพท์ จากมุมผู้บริโภคทั่วไป vs มุมลูกค้า

1Like1Vote รายงานผลสำรวจทัศนคติของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)” ต่อ 41 บริษัทองค์กรธุรกิจ ภายใต้ 5 อุตสาหกรรมหลัก ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านทางออนไลน์ Survey โดยความร่วมมือกับ Bee Voice เสียงของลูกค้า และ Digital Business Consult Read More

1Like1Vote เผยผลสำรวจทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1Like1Vote รายงานผลสำรวจทัศนคติของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)” ต่อ 41 บริษัทองค์กรธุรกิจ ภายใต้ 5 อุตสาหกรรมหลัก ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านทางออนไลน์ Survey โดยความร่วมมือกับ Bee Voice เสียงของลูกค้า และ Digital Business Consult Read More

ปชช. มองต่าง หลายบริษัทหลุดอันดับ Top 3 เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม

1Like1Vote รายงานผลสำรวจทัศนคติของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)” ต่อ 41 บริษัทองค์กรธุรกิจ ภายใต้ 5 อุตสาหกรรมหลัก ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านทางออนไลน์ Survey โดยความร่วมมือกับ Bee Voice เสียงของลูกค้า และ Digital Business Consult Read More